datmolux - moderní koncepce veřejného osvětlení

TESTOVÁNÍ STABILITY STOŽÁRŮ

ROCH – KOMUNÁLNÍ ODPOVĚDNOST

Současná situace
Městské a komunální úřady mají za povinnost starat se o bezpečnost svěřených stavebních zařízení. Jak však může úřad s jistotou rozhodnout, který stožár (ještě) technicky vyhovuje nebo kde již existuje nebezpečí destrukce?

Naprosto nedostatečná je vizuální kontrola, měření síly stěny ultrazvukem, nebo jednoduché zatížení, když jde o povinnost zajištění bezpečnosti provozu zařízení, popř. vyrovnání nároku za způsobené škody.

Pravidelná nerozlišená výměna stožárů (např. stáří stožárů) zapříčiní zbytečně vysoké náklady a enormně zatíží komunální rozpočet. Akutní výměna je totiž nutná jen u 4% - 6% zkoušených stožárů. Hospodárné řešení je oddělit neporušené stožáry a tím vyloučit potenciální rizika. Z této svízelné situace, ve které se nachází téměř každá komunální správa, existuje nekomplikované, jisté a hospodárné východisko!

DATmoLUX - defektoskopie roch

Naše řešení – právně závazná zkouška pevnosti a stability
Roch – Services GmBH je certifikovaná DIN EN ISO 9001 zkušební laboratoř, která má odpovídající kompetence v oblasti zkoušek pevnosti a stability stožárů. Rochova metoda je celosvětově patentovaná a používaná nedestruktivní zkušební metoda pro stožárové systémy. Ta umožňuje rychlou, nekomplikovanou a finančně nenáročnou zkoušku pevnosti a stability při splnění nároků na hospodárnost a právní odpovědnost.

Levný a účinný
Stabilita stožárových systémů se skládá z pevnosti stožáru a stability uložení. Rochova metoda uměle vyvolá větrné zatížení, které namáhá stožár na ohyb. K vyhodnocení zkoušky slouží elektrickými senzory vykreslený diagram (závislost průhybu a posunu na použité síle), jaký je používán celosvětově při zkouškách materiálů. Rochova metoda zkoumá současně jak pevnost materiálu, tak ukotvení stožáru. Tento způsob je rychle proveditelný při nejmenších možných nákladech, spolehlivý, jasně definující výsledky měření. Toto je předpoklad aby zkušební protokoly Roch – Services GmBH sloužily v plném rozsahu jako důkaz zajištění provozuschopnosti zařízení. Zkouška může být provedena vždy a všude speciálně vyškolenými pracovníky Roch – Services.

Postup a použitá technologie (celosvětově na 800.000 přezkoumaných stožárů!) je výlučným vlastnictvím fy. Roch – Services GmBH.

Vaše výhody

  • Enormní vlastní úspory. Přezkoušení místo výměny : Při pozitivním testu neměníte zbytečně stožáry.
  • Právní jistota a odpovědnost proti náhradám za způsobené škody.
  • Pokrokový systém údržby.
DATmoLUX - defektoskopie roch
DATmoLUX - defektoskopie roch

Rochova zkušební metoda

Zkouška pevnosti a stability

Nedestruktivní zkušební metoda dle Rocha je založena na všeobecně uznávaném principu metalurgických zkoušek a nauce o pevnosti, které jsou používány celosvětově ve všech zkušebních laboratořích.

Rochova zkušební metoda spojuje to nejlepší z provedení a měření zkoušky s následným zobrazením a vyhodnocením výsledku.

Ohrožené oblasti u stability stožárů.

  • Spojované části stožárů: Teplotní zatížení vznikající při svařování může vézt ke vzniku trhlin a jinému přetvoření materiálu.
  • Stožárová klapka: Jedná se o staticky nejslabší oblast stožáru. Vlivem stáří, kvalitativním změnám a přetížení může docházet v této oblasti k trhlinám v materiálu.
  • Zemní prostup: Tato část stožáru je zvlášť náchylná ke korozi z dův odu vlhkosti, posypové soli, psích výměšků, bludných proudů a odření kovových částí.
  • Zemní prostor: Koncentrovaným nahromaděním škodlivých látek a zadržovanou vlhkostí je tato oblast náchylná ke korozi. V důsledku silného mechanického zatížení je zde nebezpečí vzniku trhlin.
  • Základ: Problém v založení vzniká erozí zemního prostoru, následná kondenzace vlhkosti způsobuje poškození napnuté podzemní části stožáru.

Princip zkoušky:

  • Zkouška simuluje sílu, kterou vítr působí na celý stožár (průběh ohybového momentu). Stožár je zatěžován předem vypočítanou a pomalu narůstající silou. Současně je měřeno vychýlení stožáru a je zaznamenáno na grafickém diagramu. Zatížení a odlehčení popř. vychýlení stožáru nám bez porušení materiálu stanoví vady ve stožáru a v jeho založení v zemi. Aby byly při zkoušce zohledněny všechny nebezpečné oblasti, musí zkušební síla působit ve výšce 1,8 – 2,0 m.

Touto metodou lze provádět zkoušky na kovových, betonových a dřevěných stožárech všeho druhu (veřejné osvětlení, dálniční, železniční konstrukce, osvětlení sportovišť apod.)

DATmoLUX - defektoskopie roch

KONTAKTUJTE NÁS

DATmoLUX a.s.
Nováčkova 27, 614 00 Brno

IČO: 26233100
DIČ: CZ26233100